Reklamní předměty, reklamní textil - reklamnipredmety.infoVšeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Obecná ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro veškeré smluvní vztahy mezi naší společností ReklamniPredmety.info jako prodávajícím a kupujícím. Podmínky jsou v rámci e-shopu i při uzavření smlouvy každému přístupné na stránkách prodávajícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).
 1. Kupní smlouva
 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejichž součástí jsou i tyto podmínky.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě písemné objednávky ze strany kupujícího (poštou, faxem, e-mailem či osobně) a jejím písemným potvrzením ze strany prodávajícího (poštou, faxem, e-mailem či osobně) nebo uzavřením kupní smlouvy.
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo potvrzením ze strany prodávajícího.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy (má se na mysli i písemné potvrzení objednávky ze strany kupujícího) kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Podmínkami detailně seznámil a byl dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
 1. Předmět smlouvy
 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služby). Minimální hodnota objednaného zboží není stanovena.
 1. Kupní cena a Platební podmínky
 1. Kupní cena za Zboží a Služby je stanovena písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím na základě cen uvedených v katalogu nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy či přijetím objednávky od kupujícího. Slevy z kupní ceny jsou možné, a to na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a s tím související náklady na dopravu, balné a jiné.
 2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou bez DPH.
 3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné bude účtováno ve výši 1% z ceny zboží (minimálně 40,-Kč za každou krabici).
 4. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Náklady na dopravu, balné, případně recyklační poplatky budou účtovány ve faktuře samostatně.
 5. Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.
 7. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
  1. zálohovou platnou předem
  2. platbou v hotovosti
  3. platbou na dobírku
  4. platbou po dodání zakázky na základě fakturace, a to pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.
 1. Faktura
 1. Faktura je splatná do 14ti dnů od jejího vystavení, pokud se strany nedohodnou jinak. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
 2. Prodávající může plnit a fakturovat i částečné plnění objednávky a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít a fakturu v době splatnosti zaplatit.
 3. Kupní cena za dodané Zboží a Služby, ani její část nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkou jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 4. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
 1. Dodací podmínky
 1. Dodací lhůta se stanoví u Zboží na 1 - 5 týdnů, u Služeb na 3 - 5 týdnů.
 2. Dohodou mezi účastníky lze lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
 3. U zakázek s potiskem je kupující povinen do 1 pracovního dne od zaslání objednávky dodat prodávajícímu podklady pro tisk a 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů pro tisk je písemně odsouhlasit. V případě prodlení kupujícího nedodáním podkladů či neodsouhlasením grafických návrhů, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je kupující v prodlení.
 1. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
 1. Kupující, který není spotřebitelem, nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až po úhradě celé kupní ceny. V případě kupujícího, který je spotřebitel, nabývá vlastnictví uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a zaplacením celé kupní ceny.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení se splněním zakázky.
 3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, že objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě informuje písemně kupujícího, a to buď v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, případně o náhradním termínu dodávky nebo důvodech nemožnosti plnit dodávku v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu v tomto případě nevzniká právo na náhradu škody vzniklou nesplněním dodávky.
 4. Je-li kupující spotřebitelem vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 5. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
 6. Při nevyzvednutí hotové zakázky bez potisku, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zakázky, v případě zboží s potiskem je povinen kupující zaplatit smluvní pokutu ve výši 80% z hodnoty zakázky.
 1. Nároky z vad
 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodným pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
 3. Je-li kupující spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců a běží ode dne převzetí zboží.
 4. Je-li kupující, který není spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje, tj. předání zboží přepravci nebo osobním převzetím.
 5. Záruka se nevztahuje na opotřebování zboží jeho obvyklým užíváním, poškození zboží jeho nevhodnou dopravou nebo skladováním. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími událostmi.
 6. Uplatnění reklamace: písemně e-mailem, poštou, e-shop, uvedení důvodů reklamace, zaslání zboží na adresu prodejního místa.
 7. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit ve lhůtě do 60 dnů, s ohledem na druh zboží, lze tuto lhůtu prodloužit z důvodu posouzení vad výrobcem. Prodávající je povinen informovat kupujícího o průběhu reklamačního řízení, prodloužení lhůty.
 8. V případě uznání reklamace, prodávající nahradí pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží a v případě potisku, pouze do sjednané ceny potisku.
 9. Prodávající je povinen uznanou reklamaci vyřídit odstraněním vady, výměnou zboží nebo vadné součásti, dobropisem, slevou z kupní ceny, vše ve smyslu platných ustanovení NOZ.
 10. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se účastníci jinak.
 1. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy
 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávající svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 1. Kontaktní údaje prodávajícího

ReklamníPředměty.info
A d o c o  s.r.o., 
Mazovská 478/6, Praha 8, 181 00       
e-mail: ReklamniPredmetyInfo@gmail.com
web: www.reklamnipremety.info

IČ: 26700565

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejich uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2020

 

 

« zpět na seznam článků


Kategorie zboží

Přihlášení

 • přihlašovací jméno
 • heslo

Píšeme pro Vás

Novinky

Vaše logo je nositelem hodnot vaší firmy a při odarovávání vašich klientů by mělo mít důstojné, ale hlavně decentní místo na reklamním dárku. Obraťe se na nás, v brandování reklamních předmětů se na nás můžete spolehnout.

  více info

Reklamní předměty nemusí být pouze nudný dárek z povinnosti, ale hlavně by to měl být zajímavý dárkový předmět plný emocí. A co zajímavý reklamní textil z nových materiálů a v zajímavých barvách?

  více info

Anketa

Jaké reklamní předměty nejvíce kupujete?

Reklamní textil (991)
Reklamní tašky (727)
Reklamní deštníky (751)
Jiné (660)

Celkem hlasů: 3126
Datum: 27.05.2015
výsledky starších anket

Katalog ke stažení | Katalog - listovací | Katalog bez kontaktů | Kariban | Fruit of the Loom | Stedman | JHK trička